Sunday, August 30, 2009

Me and my Bao Bei's sms~

Yesterday, Saturday, was my Bao Bei's birthday, so I sms to wish her. We got fun in our sms. I feel like jotting it down here.

me: Bao Bei! Happy Birthday! Dai gor lui lor! oi guai guai dei ar!
BB: Haha. Thanks ah ma. i will try to be a guai lui gela. Hehe. Thanks a.
me: Dai gor lui, hei si hao wan gor lam pang yao. Wan for hou gei, dai fan lei bei ngo tei tei ar.
BB: Haha. Okok. Zou hei deng ah ma nei li yet gui. Wo Wui yong zun ngor quen lik gela. Nei fong sem.
me:
BB: Haha. Hou. Gem nei dou hou hou jiu gu zi kei la. Ngor dm hei nei ge sem bien. Wuwu. Em hou tai cou lou a.

Just feel like wanna share. Need to read in Cantonese Lolz.

2 comments:

Jen Yen said...

feel abit mo gui chang, lol

Kenix Cheam said...

haha, 1st time read dun know what u all talking. will try to read again tmr.